Jaunpils vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Zelma, Zemgus, Virma

Mācību un audzināšanas darba mērķis un uzdevumi

2017./2018. mācību gads

Mērķis: Pilnveidot mācību, audzināšanas un interešu izglītības mērķtiecīgu mijiedarbību, uzsverot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību.

Uzdevumi mācību darbā:

Paaugstināt mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti veicinot daudzveidīgu lasītprasmes stratēģiju izmantošanu un izpratni par lasīto, attīstot prasmi paust savu viedokli un diskutēt.

Nodrošināt bērna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, kurā tiek realizēta mācību satura integrācija, dzīvesdarbības prasmju attīstība un prasme strādāt ar dažādiem informācijas avotiem.

Pedagogiem iedzīvināt komandas darba principus, sadarboties izglītības programmu satura plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā, dalīties pieredzē

Uzdevumi audzināšanas darbā:

Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju apgūšanā un saglabāšanā, savas skolas, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā.

Produktīvi sadarboties ar skolēnu vecākiem: sistemātiska saziņa, vecāku izglītošana, informatīvie materiāli vecākiem, kopīga līdzdalība pasākumos.

Mērķtiecīgi un pēctecīgi plānot un īstenot klases stundas, attīstot skolēnu dzīves prasmes un veidojot attieksmi pret sevi, skolu, sabiedrību, valsti.

Nodrošināt klases audzinātāju profesionālās pilnveides iespējas.

 

Mācību un audzināšanas darba mērķis un uzdevumi pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē 2017.gada 16.jūnijā

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001