Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2021.- 2022. m. g. 2. pusgads (projekts)

Janvāris

--, labie darbi, patriotiski pasākumi

14.01. Skolēnu Parlamenta sanāksme ZOOM platformā 16.00 . ”Ko darīt, kad šķiet, ka nevar darīt?”

17.01. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme, tematisko plānu un pulciņu žurnālu iesniegšana. Otrā pusgada darba plāns.

20.01.Barikāžu atceres diena. Tematiskas audzināšanas un mācību stundas.

26.01. Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas diena.

Februāris

- karjeras izvēles mēnesis , klašu projekti

05.02. Žetonu balle 12. klasei.

11.02. Skolēnu Parlamenta sanāksme

14.02. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

14.02.-18.02. Mīļuma nedēļa.

21.-25.02. Klašu projektu prezentācijas.

25.02. Vecāku diena

Marts

- sporta, veselības, kustību mēnesis

11.03. SP sanāksme

21.03. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

24.03. Kustību diena 1.-12. klašu skolēniem

28.03. Fotografēšanās

Aprīlis

- vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās, individuālās tikšanās, pavasara ekskursiju laiks,

01.04. Joku un ačgārnību diena

8.04. Skolēnu Parlamenta sanāksme

11.04. Audzinātāju un interešu izglītības skolotāju sanāksme

29.04. Vecāku diena. Individuālās tikšanās.

29.04. Baltā galdauta svētku koncerts.

Klašu projektu prezentācijas.

Maijs

- atvērtā skola, ciemiņu mēnesis

06.05. Apsveikums māmiņām

08.05. 10.-12.klasēm Lestenes Otrā pasaules kara kritušo piemiņas vietas apmeklējums

11.05. Skola – Eiropas vēstnesis. Skolēnu Parlamenta sanāksme

13.05. Pēdējais zvans 9.un 12. klasēm

27.05. Skolotāju sanāksme

30.05. Futbola diena

31.05. Mācību gada noslēguma pasākums.


Jūnijs

9. klases Izlaidums

12. klases izlaidums.

 

 

 

 

Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2021.- 2022. m. g. 1. pusgads (projekts)

Septembris – adaptācijas mēnesis – klašu pārgājienu, ekskursiju laiks. Tēma – atbildība, piederība, pateicība.

1.09. Zinību diena.

2.09.-10.09. Adaptācijas dienas. Ekskursijas, pārgājieni, klašu pasākumi.

10.09. Dzejas diena “Es ieeju rudenī…”. Rudens dārgumu kompozīcijas skolas zālienā.

13.09. Interešu izglītības skolotāju sanāksme.

17.09. SP pirmā tikšanās. Darba plānošana.

Oktobris - karjeras izvēles un drošības mēnesis, tikšanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, vecākiem, tematiskas vecāku sanāksmes klašu grupās, Erasmus + projekts . Tēma - mana drošība un atbildība.

1.10. Starptautiskā senioru diena.

5.10. Pasaules skolotāju diena.

08.10. SP tikšanās               

11.10.-16.10. ERASMUS+ PROJEKTS “Thouse who save a life, save the entire world” Viesi no Polijas.

15.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 1.-12. klašu skolēniem un viesiem no Polijas. Koncerts.

29.10. Audzinātāju un interešu izglītības skolotāju sanāksme.

Novembris –Valsts svētku mēnesis, vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās. Tēma – pilsoniskums, piederība, līdzdalība.

05.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme.

10.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena.

11.-19.11. Valsts svētku pasākumi skolā

11.11. Lāčplēša diena. Rubuļu kapu apmeklējums, piemiņas brīdis.

13.11. Pasaules laipnības diena. Spēļu pēcpusdiena skolā.

22.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

26.11. Vecāku sapulces klašu grupās vai klašu vecāku sapulces.

Decembris -fiziskās un garīgās veselības mēnesis, sporta dienas. Tēma – labdarība, sociālā līdzatbildība.  

2.12. Sporta diena – Man patīk būt ziemā!                                                                                                              

10.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme, nakts skolā

15.12. Skolotāju sanāksme

15.12. Ģenerālmēģinājumi.

16.-17.12. Ziemassvētku pasākumi skolā