Jaunpils vidusskola. Pasākumu plāns 2020.- 2021. m. g. 1. pusgads (projekts)

Septembris

– adaptācijas mēnesis – klašu pārgājienu, ekskursiju laiks. Projekta “Jaunas prasmes labākai dzīvei” realizācija Latvijā

1.09. Zinību diena. Skolas vecāku sapulce.

2.09.-11.09. Adaptācijas nedēļas. Ekskursijas, pārgājieni, klašu pasākumi.

11.09. Dzejas diena.

14.09. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme. (Tematisko plānu iesniegšana).

17.09. SP pirmā tikšanās. Darba plānošana.

18.09. Olimpiskā diena ””. Zīmējumu un eseju konkurss.

Oktobris

- karjeras izvēles mēnesis, tikšanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, vecākiem, tematiskas vecāku sanāksmes klašu grupās

5.10. Skolotāju diena.

12.10.-16.10. Latvijas skolas somas pasākumi skolēniem klašu grupās

16.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 1.-12. klašu skolēniem

14.10. Audzinātāju un interešu izglītības skolotāju sanāksme, vecāku diena.

15.10. SP tikšanās               

26.10-30.10. Karjeras nedēļa . Karjeras projekta pasākumi klašu grupās.

Novembris

–Valsts svētku mēnesis, vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās, individuālās tikšanās, konkurss

10.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena

10.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme

9.-17.11. Valsts svētku pasākumi skolā

11.11. Lāčplēša diena. Rubuļu kapu apmeklējums, piemiņas brīdis.

12.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme.

26.11. Individuālās tikšanās ar skolēnu vecākiem.

Decembris

8.12. Sporta diena – Man patīk būt ziemā!                                                                                                              

10.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme, nakts skolā

15.12. Skolotāju sanāksme

15.12. Ģenerālmēģinājumi.

16.-18.12. Ziemassvētku pasākumi skolā