Mūsu skolas normatīvie dokumenti

Izlasi, lejuplāde un ievēro! 

 

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas nolikums

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

logo adobe pdf

2 – 4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupas iekšējās kārtības noteikumi

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas garderobes lietošanas kārtība

logo adobe pdf

Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas grupās (5 – 6 gadīgie)

logo adobe pdf

Kārtība, kādā Jaunpils vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

logo adobe pdf

Kavējumu uzskaites kārtība

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas pedagogu metodisko komisiju darbības reglaments

logo adobe pdf

Pagarinātās grupas nolikums

logo adobe pdf

Pedagoģiskās padomes nolikums

logo adobe pdf

Rīcības plāns, ja izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

logo adobe pdf

 Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 Par drošību ekskursijās un pārgājienos logo adobe pdf

logo adobe pdfAtbalsta komandas reglaments

logo adobe pdf

Noteikumi par kārtību, kādā tiek izstrādāts un īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns


 

   

 

 

 

Vērtēšanas nolikums

Uzzini kā tiek vērtētas tavas sekmes

logo adobe pdf

Jaunpils vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

logo adobe pdf

INFORMĀCIJA 1.,4.,7.,10.,KLAŠU AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM par semestra vērtējumu izlikšanu

 

Mūsu skolas izglītības programmas

Izlasi un  lejuplāde 

logo adobe pdfJaunpils vidusskolā īstenotās izglītības programmas

logo adobe pdf

Pirmsskolas izglītības programma

logo adobe pdf

Pamatizglītības programma

logo adobe pdf

Vispārējās vidējās izglītības izglītības programma

logo adobe pdf

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma atbilstoši jaunajiem standartiem

logo adobe pdf

Pamatizglītības programma atbilstoši jaunajiem standartiem

logo adobe pdf

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem atbilstoši jaunajiem standartiem

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

logo adobe pdf

Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu (2021.)

logo adobe pdf

Prasības, kuras jāievēro skolēniem, Covid-19 izplatības novēršanai skolēniem, Covid-19 izplatības novēršanai

logo adobe pdf

 Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu