klaseJaunpils novada domes un Jaunpils vidusskolas konkursa

„Labākā klase ”

NOLIKUMS

                                                                                                             APSTIPRINĀTS

                                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

                                             2012.gada sēdes lēmumu

Mērķis:

             Veicināt klases skolēnu saliedētību un vienotību.

Uzdevumi:

  1. Motivēt skolēnus mācību darbam, savstarpējai tolerancei.
  2. Veidot pozitīvu sadarbības vidi klasē un skolā.

3. Veicināt skolēnu sabiedrisko aktivitāti un dalību olimpiādēs, sacensībās    konkursos, interešu izglītības nodarbībās.

Organizatori:

              Jaunpils novada dome un Jaunpils vidusskola

Konkursa koordinators:

Jaunpils vidusskolas Skolēnu Parlaments, direktora vietniece audzināšanas darbā     I.Martuzāne

Dalībnieki:

             Novada skolu klases 1.- 4. klašu grupā

                                               5. - 8. klašu grupā

                                              9. – 12. klašu grupā

                                            

Konkursa norises laiks:

             mācību gads

Rezultātu paziņošana: skolas noslēguma pasākumā

Konkursa norise un vērtēšana:

1. Gada mācību rezultāti, kur noskaidro klases vidējo atzīmi. Klašu kopējā tabulā piešķir vietas – 1.,2.,3., utt. 2.semestra mācību rezultātus skolas direktoram iesniedz klases audzinātājs vai klases vecākais.

  1. Sasniegumi Tukuma, Jaunpils un Engures novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās, konkursos

               1. vieta olimpiādē – katra vieta   4 punkti;

               2. vieta olimpiādē                     3 punkti;

               3. vieta olimpiādē                     2 punkts.

                  Atzinība                                 1 punkts

       3. Sasniegumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos:

               1. vieta – katra vieta 5 punkti;

               2. vieta                       4 punkti;

               3. vieta                       3 punkti;

               Atzinība                     2 punkti;

               Dalība                       1 punkts.

         Apkopo skolas direktora vietnieki un iesniedz skolas direktoram.

        4. Maijā katras klases mācību priekšmetu skolotāji pēc ( tie skolotāji, kuri māca visu klasi) īpaši izveidotā tabulā novērtē ar punktiem no 1-10 klases attieksmi pret mācību darbu, ar punktiem no 1-10 klases savstarpējo toleranci, ar punktiem no 1-10 klases cieņu pret skolotāju, atmosfēru klasē – cik viegli vai grūti strādāt konkrētajā klasē.

          Klases kopējos rezultātus summē un kopējā tabulā piešķir vietas. Priekšmetu skolotāju aptauju veic skolēnu parlaments sadarbībā ar parlamenta konsultantiem – skolotājiem.

           Rezultātus klases audzinātājs iesniedz skolas direktoram.

5. Aktivitāte un mērķtiecība, vērtējot, cik skolēnu no klases iesaistīts interešu izglītības kolektīvos. Katras klases skolēns īpaši izveidotā tabulā atzīmē visus interešu izglītības kolektīvus, kuros piedalās . Pēc tam summē klases skolēnu rezultātus kopējā vērtēšanas tabulā, piešķirot vietas. Rezultātus apkopo un vērtē skolēnu līdzpārvalde, pulciņu vadītāji saziņā ar klases audzinātāju un klases vecāko.

6. Klase var iegūt šādus papildpunktus par:

           - noorganizētu pasākumu skolas mērogā 10 punkti, ja pasākumā piedalās vairāk kā puse klases skolēnu;                                                                                                                                    

- noorganizētu pasākumu skolas mērogā 5 punkti, ja pasākumā piedalās mazāk kā puse, bet ne mazāk kā 30% klases skolēnu;                                                                                        

- noorganizētu pasākumu skolas mērogā 3 punkti, ja pasākumā piedalās 15% klases skolēnu;                                                                                                                                  

- 1 punktu par katru klases pasākumu (klases vakars, ekskursija, pārgājiens, teātra izrāde);

- 1 punktus par dalību katrā skolas pasākumā ar klases komandu

- 3 punktus par uzvaru skolas pasākumā

- 1 punkts – publikācijas skolas mājas lapā, presē

  

7. Klase var iegūt papildus punktus par regulāru skolas apmeklējumu:

- kavēts ne vairāk kā 3% no mācību laika vidēji uz klases skolēnu - 3 punkti;                                          

- kavēts ne vairāk kā 5% no mācību laika vidēji uz klases skolēnu - 2 punkti.    

                                            

           8. Skolas izveidotā komisija izvērtē klases, sastāda kopvērtējuma tabulu, nosaka labāko klasi līdz 2013.gada 15.maijam katrā klašu grupā un iesniedz rezultātus (kopvērtējuma tabulu) un labākās klases raksturojumu datordrukā 1- 2 lp. Jaunpils novada Izglītības, kultūras un sporta komisijā.

           9. Vērtēšana

                   Vērtēšanas komisijas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no:

                         - Jaunpils novada domes deputātiem;

                         - Jaunpils vidusskolas administrācija,

                         - Jaunpils vidusskolas skolēnu parlaments

                                                  

           10. Konkursa uzvarētāju apbalvošana - maijs.

Apbalvošana notiek Jaunpils vidusskolā, skolas noslēguma pasākumā.

           Konkursa uzvarētājiem (3 klasēm)   – 1 dienas ekskursija pa Latviju.

                      

Informācija par konkursu tiek publicēta Jaunpils novada pašvaldības mājas lapā, „Jaunpils Novada Vēstīs”.

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja                                                                        L.Gintere