Mācību un audzināšanas darba uzdevumi 2020./2021. mācību gadā

  • Nodrošinot pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu, pedagogiem mērķtiecīgi attīstīt profesionālo kapacitāti un sadarboties mācību procesa plānošanā un vadīšanā.
  • Ar daudzveidīgu formatīvās vērtēšanas metožu palīdzību veicināt skolēnu un pedagogu komunikāciju par sasniedzamajiem rezultātiem.
  • Īstenojot individuālos izglītības plānus nodrošināt diferencētu pieeju mācību procesā.
  • Veicināt skolēnu iesaistīšanos tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, savas skolas un novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, nostiprinot skolēnu nacionālo un valstisko identitāti un patriotismu.
  • Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības, darba un karjeras lomu cilvēka dzīvē, organizējot pasākumus karjeras izglītības īstenošanā, sniedzot individuālās karjeras konsultācijas, realizējot skolas un ārpusskolas projektus.
  • Radīt izglītojamam iespēju izprast pašam sevi, apzināties savus pienākumus un tiesības, veicināt skolēnu līdzdalību, atbildību un rīcību saskaņā ar pienākumiem un tiesībām mācību, audzināšanas, interešu izglītības darbā, skolēnu pašpārvaldē, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.
  • Turpināt meklēt inovatīvas idejas un metodes veiksmīgai sadarbībai ar skolēnu vecākiem.

Mācību un audzināšanas darba uzdevumi pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē

2020.gada 28.augustā.