Mācību un audzināšanas darba uzdevumi 2019./2020. mācību gadā

 

  • Nodrošināt frontālo darba formu lomas mazināšanu, iesaistot izglītojamos aktīvā izziņas un mācīšanās procesā.
  • Uzsākt kompetencēs balstīta satura realizāciju pirmsskolas izglītības programmā.
  • Veicināt jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu un digitālo prasmju pilnveidi.
  • Īstenojot individuālos izglītības plānus nodrošināt diferencētu pieeju mācību procesā.
  • Radīt skolēniem iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, savas skolas un novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, nostiprinot skolēnu nacionālo un valstisko identitāti un patriotismu.
  • Veicināt skolēnu līdzdalību, atbildību un rīcību saskaņā ar saviem   pienākumiem un tiesībām mācību, audzināšanas un interešu izglītības darbā, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.
  • Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības, darba un karjeras lomu cilvēka dzīvē, organizējot pasākumus karjeras izglītības īstenošanā, realizējot skolas un ārpusskolas projektus.

Mācību un audzināšanas darba uzdevumi pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē

2019.gada 29.augustā.