Jaunpils vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Mācību un audzināšanas darba mērķis un uzdevumi

2018./2019. mācību gads

Mērķis: Pilnveidot mācību, audzināšanas un interešu izglītības mērķtiecīgu mijiedarbību, uzsverot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību.

Uzdevumi mācību darbā:

Pilnveidot  skolēniem prasmi iegūt informāciju, izmantojot dažādus informācijas avotus, atlasīt nepieciešamo informāciju un to apkopot.


Nodrošināt  burtiskā, analītiskā un radošā lasītprasmes līmeņa attīstīšanu skolēniem pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības pakāpēs.


Veidot mācību stundas struktūru atbilstoši kompetenču pieejai.

 

Uzdevumi audzināšanas darbā:

Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā.


Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.


Nodrošināt sadarbību starp skolu un vecākiem, sekmējot līdzdalību mācību un audzināšanas darbā, vecāku interesi par darbu ar viņu bērniem.

 

 

Mācību un audzināšanas darba mērķis un uzdevumi pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē 2018. gada 16. jūnijā

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001