logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

“Veselības/sporta dienas organizēšanā skolā” 2017.gada 29. marts , 15.maijs

1.diena     29.03.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

13.00-15.00

Teātra sports, improvizācija.

Mērķis ir atbilstoši dažādiem noteikumiem improvizēt, nospēlēt īsas etīdes, kurām par pamatu tiek izmantoti skatītāju ierosinājumi un spontāna, neiestudēta rīcība. Tas ir enerģijas pilns un ļoti interesants pasākums, kur kopā saspēlē intriga, jautrība un aizkustinājums. Improvizācijas tehnikas tiek plaši izmantotas aktieru apmācības procesā un mēģinājumos gatavojoties izrādēm vai filmēšanai. Improvizācijas procesu un iemaņas pielieto arī citās nozarēs, piemēram, komunikāciju spēju, radošuma un komandas saliedēšanas treniņos. Psihoterapijā improvizācija kalpo kā rīks, lai gūtu ieskatu par cilvēka domām, sajūtām un attiecībām. Cilvēki nodarbojas ar improvizāciju, lai uzlabotu savu personību un sociālās iemaņas arī ja ikdienā neuzskata sevi par improvizācijas aktieriem.

Jaunpils vidusskolas sporta zāle

Rūta Sakne – režisore, teātra pulciņa pasniedzēja, Saldus

13.00-15.00

Meistarklases sporta dejās

Jau pats vārdu savienojums „sporta dejas” atklāj to būtību. Sporta dejas ir sporta veids un, tāpat kā jebkurā sporta veidā, arī sporta dejās ir noteikumi, kuriem jāseko; ir noteikta kustību tehnika un kompozīcijas, kas jāizkopj; notiek sacensības, lai noteiktu labāko; notiek regulāri treniņi, lai kļūtu par labāko. Sporta dejas ietver sevī desmit dejas – piecas Standarta (ST) un piecas Latīņamerikas (LA) Sporta de­jas ir māksli­ni­ecisks spor­ta ve­ids. Tas attīsta bērni­em rit­ma izjūtu un mu­zika­litāti, fi­zis­ko spēku un elastīgu­mu, ko­or­dināci­ju un kustību at­miņu, iz­turību un dis­ciplīnu, grāci­ju un sti­lu. Vi­sas šīs īpašības ir ne­pi­eciešamas lai uzstātos uz de­ju grīdas, iz­pildot sa­režģītus de­ju ele­men­tus.

Jaunpils vidusskolas aktu zāle

Aleksandrs Aļošins – sporta deju pasniedzējs

SK “SARA”

15.00-17.00

Līdzsvarots noskaņojums kā pamats emocionālajai labsajūtai un veselīgam dzīves veidam.

Profesionāli kosmetologi – vizāžisti ar savu nodarbību un praktisku darbošanos palīdzēs jauniešiem izprast, cik svarīgi ir kopt izskatu, cik būtiska ir mūsu veselība pašvērtējumam, pašapziņai.

Sniegs zināšanas un praktiskas iemaņas sejas ādas kopšanā un praktiskas iemaņas vizāžas mākslā.

Jaunpils vidusskolas bioloģijas kabinetā

Renāte Bunkše - vizāžiste

15.00-16.30

Sporta spēles

Sporta spēles komandās.

Skolas sporta zāle

Andris Fridrihsons

17.00

Sporta deju konkurss “Zelta kurpīte”

Ikgadējs skolas pasākums 5.-12.klašu skolēniem, vecākiem un skolotājiem. Sacensības sporta dejās, viesu paraugdemonstrējumi

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Artūrs Zaremba,

Irēna Martuzāne

2.diena     15.05.2018. – Starptautiskā ģimenes diena

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

8.30.- 9.30

“Man jābūt drošam un rīkoties spējīgam”.

Nodarbība vecākiem un bērniem klašu grupās.   Evakuācijas mēģinājums.

Jaunpils vidusskola

Klašu audzinātāji, glābšanas dienestu darbinieki

10.00-10.30

 

Pārgājiens uz Kartavkalniem.

Jaunpils

Klašu audzinātāji

10.30-15.00

Orientēšanās un Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības “100 soļi Latvijai”

Jauktās komandas – dažāda vecuma bērni, vecāki, skolotāji. Fiziskas aktivitātes dabā ar dažādiem veiklības, sadarbības, saliedēšanas uzdevumiem. Orientēšanās iemaņu un pirmās palīdzības iemaņu apgūšana un   praktizēšana.

Kartavkalni

Sporta skolotāji Dace Adiņa, Artūrs Zaremba, Andris Fridrihsons, Ineta Miķelsone, klašu audzinātāji